İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu nedir?

İşe Giriş Sağlık Raporu; Günümüzde faaliyetlerini devam eden farklı iş kolları bulunur. Bu iş kolları tehlike sınıflarına göre çalıştıracağı kişilerin uygunluğunu kontrol eden sağlık raporu almak zorundadır.

İşe giriş sağlık rapor bu açıdan ilgili kişinin o işi yapabilme uygunluğunu tespit etmek için zorunludur. Az tehlikeli veya çok tehlikeli iş kollarında çalışacak olan kişiler iş sağlığı ve güvenliği açısından yeterli olması önemlidir. Çalışacağı iş kolu için uygun olmayan kişiler kendisi ile beraber çevresindeki kişiler için ciddi riskler barındırır.

İşe giriş sağlık raporu sayesinde herhangi bir sorun teşkil etmeden iş yerindeki işlemlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi sağlanır. Belli rahatsızlıkları bulunan kişiler bu sayede tespit edilerek uygun olmayan kişiler elemine edilir.

İşe Giriş Sağlık Raporu nasıl alınır?

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu işe yeni başlayacak olan kişilerin fiziksel ve ruhsal olarak yapacakları işe uygun olup olmadığını kontrol etmeyi zorunlu kılmıştır. İşe giriş sağlık rapor ilgili işyeri hekimi tarafından verilir.

İlgini iş yerinde hekim bulunmaması durumunda işyerinin hizmet aldığı ortak sağlık ve güvenlik birimi hekimi tarafından verilir. İlgili kişiler işyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraf edebilir bunun için hakem hastanesine başvurabilirler.

Hakem hastaneleri’nin vereceği kararlar kesin karar olarak işleme konulur. Sağlık gözetimi ile meydana gelen maliyetler işveren tarafından karşılanmak durumundadır.

İşe Giriş Sağlık Raporu neden istenir?

İşe giriş sağlık raporunun bazı işyerleri tarafından basite indirgenerek sade bir evrak olarak değerlendirilmesi oldukça yanlış olan davranıştır. Bu rapor işe girecek olan kişinin bedenen ve ruhen uygunluğunu denetlediği için iş sağlığı ve güvenliği açısından önem teşkil eder.

Bu işte çalışabilirliğini tespit eden bu rapor ile iş akışının düzenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. İşin özelliklerine göre tüm riskler tespit edilerek Bu doğrultuda değerlendirmeler yapılır.

İlginizi Çekebilir  Sodyum Testi

İşe Giriş Sağlık Rapor nereden alınır?

İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği işverenlere çalıştıracak kişilerin çalışma ortamına uygunluğunu denetleyen işe giriş sağlık rapor almayı zorunlu kılmıştır. Bu rapor ortak sağlık ve güvenlik birimi içerisinde bulunan işyeri hekimleri veya az tehlikeli kategorisinde yer alan işyerleri için aile hekimi tarafından verilebilen rapordur.

Özel hastaneler tarafından işe giriş sağlık rapor düzenlenemez.  İşe girecek olan kişiler bazı belge ve evrakları temin etmek zorundadır. Özellikle işe giriş sağlık rapor önemli yer teşkil eder.

Aile hekimlerinin düzenleyeceği Sağlık raporları az tehlikeli sınıfında yer alan işler için geçerliliğini koruyacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli işler için işyeri hekiminin onayı zorunludur.

İşe Giriş Sağlık Rapor ne zaman yapılır?

İşe giriş sağlık rapor kişilerin ilk işe girdiklerinde, sağlık sorunları nedeni ile işten uzaklaştırılan sonrasında geri dönen, çalışırken sağlık sorunları ortaya çıkan kişilerde ilgili raporun tekrarlanması istenir. İşyeri hekiminin yapacağı muayene ve tetkikler sonucunda ilgili rapor düzenlenir.

Raporu düzenleyecek olan ortak sağlık ve güvenlik birimi Sağlık bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olması önemlidir. Rapor için işyeri hekimine danışarak yol haritası belirlenebilir.

İşe Giriş Sağlık Rapor Zorunlu mu?  

İşe giriş yapacak olan kişiler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 15 maddesine göre işe giriş sağlık raporunu almak zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmek işverene ait olup işe başlamadan önce mutlaka ilgili tetkikler ve muayene işlemleri yapılarak rapor düzenlenmelidir.

İlk işe girme durumunda, iş değişikliği, iş kazası veya meslek hastalığı gibi durumlarda raporun yenilenmesi ayrıca zorunludur. İşyeri hekimi uygun görülmeyen kişiler için form düzenleyerek ilgili kişinin o iş için uygun olmadığını tespit eder. İlgili işyerinin işyeri hekimi tarafından doldurulan veya düzenlenen Sağlık raporları geçersiz olacaktır.

İlginizi Çekebilir  FT3 Testi

Rapor Alınmaz veya Periyodik Muayene Yapılmazsa Ne Olur?

6331 sayılı kanun 26.maddesine göre sağlık gözetimi işlemlerini yerine getirmeyen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerine idari para cezaları uygulanır.

Bu idari para cezaları her işçi için ayrı ayrı işverene uygulanır. Ayrıca yapacağı iş için uygun olmayanlara verilen işe giriş sağlık raporunun sonucunda ortaya çıkan hastalık veya iş kazaları gibi durumlarda sosyal sigortalar kurumunca ödenen paralar işverenden tahsil edilir.

İlgili raporun bulunmaması durumunda kişi başı 1911 TL idari para cezası işverene uygulanır. Periyodik sağlık raporu işçinin çalışmış olduğu işin sınıfına göre belli aralıklarla raporun güncellenmesi zorunluluğudur.

İşe Giriş Sağlık Raporu Geçerlilik Süresi

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan işlerde çalışan kişiler iş koluna göre farklı zamanlarda işe giriş sağlık raporunun güncellemelerini yapmak zorundadır.

Az tehlikeli işler için rapor geçerlilik süresi beş yıl, tehlikeli işlerde çalışan kişiler için 3 yıl, çok tehlikeli işlerde ise rapor geçerlilik süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Bu sürelerin sonunda raporların tekrarlanması zorunludur. sağlık durumunda değişiklik meydana gelen kişiler de süresi dolmayan raporların tekrarlanması gerekir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Fiyatları 2024

İşe giriş sağlık rapor hizmet sunan ortak sağlık ve güvenlik birimine göre farklılık gösterir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu sağlık kurulu raporu için 200 TL üniversite fiyatı ise 300 TL olarak belirlenmiştir.

Genel itibariyle ortak sağlık ve güvenlik birimi işyeri hekimi tarafından verilen raporlar için ücret ödenmez. İşe giriş sağlık raporu fiyatları 2024 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.